Pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní bude definovaný v zákone

11.11.2015
Poslanci národnej rady dnes v druhom čítaní schválili dva návrhy zákonov z dielne ministerstva kultúry. Vďaka tomu bude od 1. januára 2016 definícia profesionálneho umelca v slobodnom povolaní súčasťou právneho poriadku, upraví sa spôsob poskytovania dotácií na ministerstve kultúry vzhľadom na novovzniknutý Fond na podporu umenia a zmeny nastanú aj v zákone o návrate nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov.

Na dnešnom rokovaní parlamentu poslanci schválili doplnenie zákona o Fonde na podporu umenia, ktoré fondu zavádza novú kompetenciu viesť evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní. Profesionálneho umelca v slobodnom povolaní zákon definuje ako fyzickú osobu, ktorá vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní, spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky.

V súvislosti so vznikom Fondu na podporu umenia, ktorý prebral značnú časť dotačného systému MK SR bude podľa novely dotačného zákona ministerstvo poskytovať dotácie len na účely ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva a pamiatkového fondu (program Obnovme si svoj dom), podpory kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva (program Kultúra znevýhodnených skupín) a na účely sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom a zamestnancom základných a stredných škôl (program Kultúrne poukazy).

Hlasovaním prešiel aj návrh zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov, ktorého hlavným cieľom bola transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky