Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015

24.11.2015
Minister kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2015.

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a)      cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby

         (len autorovi),

b)      cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,

c)      cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,

d)      cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,

e)      cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,

f)       cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,

g)      cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

 

Návrhy na udelenie ceny, ktoré sa podávajú výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári treba odoslať na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

sekcia umenia a štátneho jazyka

Námestie SNP č. 33

813 31  Bratislava

Termín na predloženie návrhov je 15. január 2016.

 

Formulár, štatút udeľovania ceny a zoznam držiteľov ceny na stiahnutie

 

Kontakt – odbor umenia SUŠJ:

Daniela Pápayová, tel. 02/20482 307, mail: daniela.papayova@culture.gov.sk

Božena Horváthová, tel.02/20482 302, mail: bozena.horvathova@culture.gov.sk

 << späť
Linky