Ministerstvo kultúry spustilo informačný portál o Duševnom vlastníctve

22.12.2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva. Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Portál je určený verejnosti, tvorivým ľuďom, ale aj odborníkom.  Všetky dôležité informácie z oblasti práva duševného vlastníctva, teda autorského práva (ktoré chráni napríklad umelecké a vedecké diela, umelecké výkony) a práva priemyselného vlastníctva (ako napríklad vynálezcovské právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo, známkové právo) sprístupňuje na jednom mieste.

Návštevník sa vďaka portálu dozvie základné definície aj bližšie vysvetlenia jednotlivých oblastí. Súčasťou sú často kladené otázky a stručný súhrn základných faktov. Dôležitou súčasťou portálu je vyhľadávanie a možnosť položiť otázku (pokiaľ sa návštevník nedozvedel nejakú informáciu, alebo jej neporozumel), ktorá bude automaticky zaslaná Ministerstvu kultúry SR alebo Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Portál obsahuje aj množstvo dokumentov z oblasti duševného vlastníctva – právne predpisy (Slovenskej republiky, Európskej únie), medzinárodné zmluvy, rozhodnutia súdov, správnych orgánov a zoznam literatúry (knižných publikácií a článkov), určené predovšetkým odbornej verejnosti. Súčasťou obsahu je aj prehľad noviniek z oblasti práva duševného vlastníctva.

Portál je prepojený so sociálnou sieťou Facebook. Ministerstvo kultúry SR spustilo portál aj ako pomoc v orientácii v oblasti autorského práva v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky