Predbežná informácia k návrhu zákona

25.04.2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhlas a televízia Slovenska  (ďalej len „RTVS“) predstavuje systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, spočívajúci v širokom prístupe verejnosti k informáciám, kultúre a vzdelávaniu. Cieľom návrhu zákona je optimalizácia výšky úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS za účelom zabezpečenia dlhodobého financovania základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o novú programovú službu. Návrh zákona predpokladá zriadenie Komisie pre evaluáciu financovania verejnoprávneho vysielania (v texte ako „Komisia“), ktorá bude nezávislým poradným orgánom pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Pôsobnosť Komisie bude zahŕňať najmä vypracovanie správy o finančnej situácii RTVS, ktorá obsahuje aj stanovisko k skutočnosti, či je vzhľadom na finančnú situáciu RTVS potrebné meniť výšku sadzby úhrady, a ktorú bude predkladať ministrovi kultúry.Na základe správy Komisie ustanoví Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sadzbu úhrady vo vyhláške. 

Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. január 2017.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky