Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

01.07.2016
Logo SK PRES 2016Dnešným dňom sa oficiálne začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Minister kultúry Marek Maďarič bude predsedať Rade Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS).

Prioritnými oblasťami z pohľadu vecnej zodpovednosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) počas slovenského predsedníctva budú oblasti audiovízie, kultúry a oblasť autorského práva, ktorá spadá pod kompetenčnú pôsobnosť Rady EÚ pre konkurencieschopnosť.

V oblasti audiovízie bude prioritou revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá je jednou z hlavných súčastí stratégie pre jednotný digitálny trh.V oblasti kultúry bude dominantným strednodobé preskúmanie pracovného plánu pre kultúru na roky 2015 až 2018 a z pohľadu legislatívnych aktov návrh Európskeho parlamentu a Rady o vyhlásení roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva.   

Mimoriadnu pozornosť v oblasti autorskéhopráva bude MK SR venovať nariadeniu o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.  

MK SR bude počas slovenského predsedníctva predsedať Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Predmetná formácia Rady bude v zložení ministrov kultúry členských štátov EÚ zasadať v Bruseli 21. a 22. novembra 2016. Zasadnutiu Rady ministrov budú predchádzať dve expertné konferencie, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. V septembri to bude konferencia s témou Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie a v novembri sa uskutoční konferencia s názvom Formovanie budúcnosti duševného vlastníctva, ktorú MK SR organizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva.

 

Viac informácií o slovenskom predsedníctve nájdete na našej stránke: SK PRES 2016

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky