Odborná konferencia „Ochrana maloletých - regulačné konvergencie"

16.09.2016
Otvorenie konferencie Minister kultúry Marek Maďarič dnes príhovorom otvoril odbornú konferenciu SK PRES na tému „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Jej cieľom bolo nájsť vhodné riešenie právnej regulácie v tejto oblasti v kontexte súčasnej diskusie o návrhu revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Návrh revízie tejto smernice zaradila Slovenská republika medzi svoje najvýznamnejšie priority SK PRES v oblasti kultúry a audiovízie.

Odborná konferencia bola zameraná na oblasť ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi v rámci lineárnych ako aj nelineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb. „Túto tému sme si vybrali nielen pre jej aktuálnosť, ale aj pre jej veľkú dôležitosť. V dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, je najzraniteľnejšia skupina detí a mladých ľudí ohrozená nástrahami, ktoré sme si v časoch nášho detstva nedokázali ani predstaviť,“ uviedol Marek Maďarič vo svojom úvodnom príhovore a zdôraznil: „Vývoj médií a rôznych digitálnych platforiem je taký rýchly, že ho legislatíva často nestačí ani reflektovať. V záujme maximálneho využitia možností, ktoré ponúkajú audiovizuálne médiá a internet, je nevyhnutné vytvoriť bezpečné mediálne prostredie, a to nielen pre deti.“

Otvorenie konferencie Foto: MK SR / Katarína Acél - Gáliková

Téma ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi nadobúda na význame aj na európskej úrovni. Najaktuálnejším legislatívnym návrhom v EÚ v tejto oblasti je návrh revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Dôležitosť jej revízie vníma aj stratégia jednotného digitálneho trhu, ktorej je smernica priamou súčasťou.

Účastníkmi konferencie boli zástupcovia európskych inštitúcií, experti z členských krajín EÚ, zástupcovia Skupiny európskych regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb (tzv. ERGA) ako aj zástupcovia audiovizuálneho priemyslu,  akademickej obce SR, Rady pre vysielanie a retransmisiu a ďalších partnerov aktívnych v audiovizuálnej oblasti. Odborná diskusia mala priniesť predovšetkým reálne porovnanie aktuálneho stavu v jednotlivých členských štátoch a poukázať na existujúce problémy, ale aj osvedčené skúsenosti.

Otvorenie konferencie Foto: MK SR / Katarína Acél - Gáliková

Konferenciu „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“ organizovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa problematikou revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách začalo zaoberať v príslušnej expertnej úrovni Rady EÚ už v júli 2016 a výsledky svojej práce predstaví 22. novembra 2016 na zasadnutí Rady pre  vzdelávanie,  mládež,  kultúru  a  šport  rokujúcej  vo  formáte  ministrov  kultúry  EÚ pod predsedníckym vedením ministra kultúry SR Mareka Maďariča.


FOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky