Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

02.12.2016
Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fonduMinister kultúry Slovenskej republiky vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení.

Všetky požiadavky na kandidáta sú uvedené vo výzve:  Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena Rady AVF (pdf, 29 kB)

K návrhu osoby za člena rady Audiovizuálneho fondu je potrebné priložiť jej:

-  výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

-  doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-  štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo v oblasti  prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení a

-  čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu tejto výzvy: Čestné vyhlásenie - člen rady AVF (pdf, 38 kB)


Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo poštou na adresu:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava

Obálka musí byť označená heslom „Návrh kandidáta na člena rady AVF.“

 

Termín prijímania návrhov je do 13. januára 2017 (Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.)

Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky