Výzva na predkladanie nominácií do národných zoznamov pre rok 2017

24.01.2017
Zo slávnostného zápisu prvkov do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SlovenskaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Verejnosť môže svoje nominácie vypracované podľa stanovených kritérií posielať poštou do 31. marca 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

Slávnostný zápis prvkov do zoznamov NKD. Foto: Katarína Acél - Gáliková

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť.

Aktuálne sa v tomto zozname nachádza napríklad fujara, čičmianske ornamenty, terchovská muzika, modrotlač, horehronský viachlasý spev a i. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Všetky potrebné informácie o možnostiach nominovania nájdete na stránke Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v časti  Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zároveň je vysokým spoločenským ocenením a nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Prvým zápisom v tomto zozname je Škola remesiel ÚĽUV.

Všetky potrebné informácie o možnostiach nominovania nájdete na stránke Centra pre tradičnú ľudovú kultúru v časti  Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

 

referát styku s médiami

 << späť
Linky