Novým členom rady Audiovizuálneho fondu sa stal Richard Kováčik

25.01.2017
Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval včera Richarda Kováčika za nového člena rady Audiovizuálneho fondu. Je zástupcom z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel a prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení. Richarda Kováčika navrhlo za člena rady fondu občianske združenie VERTIGO, ktoré je okrem iného aj prevádzkovateľom Kinoklubu Tatra Nitra. Jeho šesťročné funkčné obdobie začína plynúť 26. 1. 2017. V rade fondu nahradí Ľubu Féglovú.

Richard Kováčik bol od roku 1990 dramaturgom viacerých komerčných aj klubových kín v Nitre. Od roku 1993 až po súčasnosť spolupracuje s Asociáciou slovenských filmových klubov, z toho niekoľko rokov ako podpredseda jej výkonného výboru, so zameraním na distribúciu audiovizuálnych diel a šírenie klubových aktivít a filmovej kultúry na území Slovenskej republiky. Bol členom v porotách domácich aj zahraničných filmových festivalov (napr. MFF Karlové Vary, MFF Art Film), dvadsať rokov pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg v oblasti filmu.

Rada Audiovizuálneho fondu je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Má deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike tak, aby zloženie rady fondu tvorili dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie a jeden člen rady vymenovaný ministrom.

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov, pričom tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky