Prvé zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru v roku 2017

13.02.2017
MK SR LogoDnes sa na pôde ministerstva kultúry uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru v novom roku. Hlavným bodom programu bolo rokovanie o návrhu Zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Návrh zákona definuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín ako verejnoprávnu inštitúciu, ktorej účelom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít. Rada vlády SR pre kultúru tento návrh zákona na svojom dnešnom stretnutí prijala a odporučila ho na schválenie aj vláde SR.

Minister kultúry Marek Maďarič ako predseda  Rady vlády SR pre kultúru dnes tiež odovzdal menovacie dekréty novým členom rady: oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti bude zastupovať Michal Kupec; oblasť umenia a štátny jazyk František Ďuriača oblasť médiá, audiovízia a autorské právo bude zastupovať Peter Dubecký.

Rada následne zobrala na vedomie začatie práce Dočasnej pracovnej skupiny pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá mala 8. februára 2017 svoje prvé rokovanie.

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru zriadila vláda SR svojím uznesením č. 456/2012 dňa  12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Jej  cieľom je posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce. Rada má 25 členov a ich funkčné obdobie trvá 4 roky.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky