"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva

16.02.2017
SĽUK logoDňa 2. marca 2017 o 14,00 hod. sa v Divadle SĽUK uskutoční slávnostné vyhlasovanie nových prvkov, ktoré budú zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku.

Na toto podujatie sú pozvaní predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, vybraných ministerstiev, predstavitelia odbornej verejnosti a zástupcovia predkladateľov nominácii. Súčasťou podujatia bude, okrem vyhlásenia nových prvkov zapísaných do slovenských zoznamov a slávnostnej recepcie i pripomenutie úspešného zápisu prvej medzinárodnej česko-slovenskej nominácie pod názvom „Bábkarstvo na Slovensku a v Česku“  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, kde bolo zapísané v decembri 2016 na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v Addis Ababe. Certifikáty oceneným a zápis do zoznamu potvrdí podpisom minister kultúry Marek Maďarič.

Tvorba Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska i Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je jedným z výsledkov implementácie vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila v auguste 2007 a plnením Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (dokument UNESCO) z októbra 2003, ktorý SR ratifikovala v r. 2006. Tvorbou oboch zoznamov bolo poverené Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, odborné pracovisko SĽUKu.

Dohovor o ochrane NKD v slovenskom jazyku nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/fileadmin/data/docs/pdf/2-1-2-Dohovor-o-ochrane.pdf

Dohovor o ochrane NKD v anglickom jazyku v plnom znení neskorších dodatkov nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Do Reprezentatívneho zoznamu NDK Slovenska je doposiaľ zapísaných 11 prvkov. Bližšie informácie o nich nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

V zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku je doposiaľ zapísaný jediný prvok a tým je Škola remesiel ÚĽUV, o ktorom nájdete viac informácii tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6080

Oba zoznamy sa neustále rozrastajú a sú každoročne aktualizované. Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Aktuálne prebieha výzva na predkladanie nominácií pre rok 2017, ktorá bola vyhlásená ministrom kultúry 23. januára. Výzva na predkladanie nových návrhov na zápis je otvorená do 31. marca 2017. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách, ako aj formuláre na predloženie návrhu nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083

Každú predloženú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie odborná komisia, ktorá navrhne vybrané prvky na zápis do zoznamov. O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry Slovenskej republiky.

 

Slovenská republika má v svetovom zozname UNESCO k dnešnému dňu zapísané štyri prvky: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra a Bábkarstvo na Slovensku a v Česku. V novembri 2018 sa bude rozhodovať o ďalšom slovenskom prvku, ktorý sa uchádza o zápis do svetového zoznamu a tým je „Horehronský viachlasný spev“. V marci 2017 bude odoslaná na hodnotenie  nadnárodná nominácia piatich stredoeurópskych krajín pod názvom „Modrotlač“, ktorej súčasťou je aj Slovenská Republika.  

Zoznam všetkých zapísaných prvkov v svetovom zozname UNESCO, v rátane tých slovenskcýh, nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív

 << späť
Linky