Laureáti Ceny ministra kultúry za rok 2016 sú známi

25.04.2017
Minister kultúry odovzdáva cenu Tiborovi Búzovi z RTVSMinister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič dnes slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal Anton Hykisch za román Verte cisárovi a mimoriadny tvorivý prínos do slovenskej prózy, v ktorej novou poetikou s nezameniteľným štýlom ovplyvnil niekoľko generácií spisovateľov i čitateľov a svojou románovou tvorbou prispel k popularizácii neznámej slovenskej histórie.

Anton Hykisch počas ďakovnej reči. Foto: MKSR/Katarína Acél - Gáliková

Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca sa stala Ľudmila Várossová, ktorá bola ocenená za výnimočný osobitý vklad do rozvoja kostýmového výtvarníctva na Slovensku a v zahraničí,  za kreatívne umelecké spojenie s poprednými režisérskymi osobnosťami, ktorého výsledkom sú početné divadelné, televízne a filmové diela s jej nezameniteľným výtvarným rukopisom.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby udelil minister Petrovi Zajíčkovi za prínos v oblasti oživovania notových  hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za  dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.

Laureáti ceny ministra kultúry za rok 2016. Foto: MKSR/Katarína Acél - Gáliková

Minister odovzdal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie dvom osobnostiam:

Stanislav Párnický ju získal za dlhodobý mimoriadne významný režijný prínos v oblasti audiovízieprostredníctvom veľkého počtu úspešných diel hranej filmovej a televíznej tvorby a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie audiovizuálnych tvorcov.

Tibor Búza bol ocenený za výrazný osobnostný vklad a prínos k inštitucionálnemu rozvoju RTVS, k stabilizácii slovenského audiovizuálneho prostredia aj v medzinárodnom producentskom kontexte, k efektívnej prezentácii audiovizuálnej kultúry na verejnosti, ako aj ku kreatívnemu rozvoju slovenského filmového umenia a animovanej tvorby.

Laureáti ceny ministra kultúry za rok 2016. Foto: MKSR/Katarína Acél - Gáliková

Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si z rúk ministra prebral Jozef Ciller za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénografie, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie svojím konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností, s prihliadnutím na jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú  činnosť.

Laureátmi ceny za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia sa stali:

Izabela Pažítková za významný prínos pri propagácii a prezentácii umenia a kultúry s prihliadnutím na dlhoročné pôsobenie na poste tlačovej tajomníčky Slovenského národného divadla a hlavnej manažérky medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.

Peter Paško za ideu založenia súkromnej Galérie Nedbalka, ktorej ojedinelým poslaním je poskytnúť záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.  

Izabela Pažitková počas ďakovnej reči.  Foto: MKSR/Katarína Acél - Gáliková

 

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. Foto: MKSR/ Katarína Acél - Gáliková

FOTOGALÉRIA z podujatia

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky