Rokovanie Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli

24.05.2017
 Rokovanie Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v BruseliMinister kultúry SR Marek Maďarič sa dnes v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, kde Slovenskú republiku zastupoval v oblasti kultúry. Hlavnou témou bola revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Zasadnutie viedol maltský minister Owen BONNICI.

Po zložitých, viac ako jeden rok trvajúcich rokovaniach, sa rozhodovalo o vyjednávacej pozícii Rady do ďalších rokovaní s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Na zasadnutí sa po náročných diskusiách podarilo dosiahnuť pozíciu, ktorá súčasnému maltskému predsedníctvu dáva mandát do ďalších rokovaní. Na konci týchto rokovaní bude aktualizovaný základný právny rámec v oblasti audiovízie v celej EÚ. Je to rovnako úspech aj pre SR, keďže polovica z rokovaní prebiehala pod vedením Ministerstva kultúry SR počas Slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Najväčšou novinkou tejto smernice je regulácia platforiem na zdieľanie videí (napr. Youtube), ktoré už patria neoddeliteľne do života obyvateľov EÚ. Na zasadnutí sa diskutovalo najmä o zahrnutí video obsahu na sociálnych médiách pod túto reguláciu. Ministri nakoniec určili, že sociálne médiá by mali byť zahrnuté pod reguláciu smernice, ak je poskytovanie video obsahu ich podstatnou funkcionalitou. Smernica tak reaguje na negatívne javy, ktoré sa v spojení s týmito platformami objavujú. Cieľom je poskytnúť základnú ochranu proti šíreniu podnecovania k nenávisti, násiliu a terorizmu, ako aj zabezpečiť ochranu maloletých. Druhou dôležitou oblasťou je posilnenie podpory európskych audiovizuálnych diel. Prvým opatrením v tejto oblasti je zavedenie povinnej kvóty na európske diela v službách na požiadanie (napr. Netflix), ktorú ministri navrhujú stanoviť vo výške 30 %. Druhým opatrením je zavedenie možnosti pre členské štáty vyžadovať od zahraničných audiovizuálnych mediálnych služieb pôsobiacich na území iných členských štátov EÚ príspevky do lokálnych systémov financovania audiovizuálneho obsahu (na Slovensku napr. Audiovizuálny fond). Tieto opatrenia by tak mali prispieť k zvýšeniu pestrosti audiovizuálneho obsahu pre divákov v EÚ, vrátane SR.

Rokovanie Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli

Okrem toho sa prítomní ministri kultúry členských krajín EÚ zhodli na záveroch Rady o strategickom prístupe EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom. Hlavným spoločným menovateľom stratégie je naplnenie jednej z priorít Európskej komisie – urobiť z EÚ silnejšieho globálneho aktéra, a to aj vďaka významu kultúrnej diplomacie, ktorá bude súčasťou zahraničnej politiky EÚ.

K predmetnej téme prispelo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, keď k nej počas zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport 22. novembra 2016 usporiadalo na úrovni ministrov kultúry EÚ politickú diskusiu. Aj táto diskusia bola jedným z impulzov pre Návrh záverov Rady o strategickom prístupe EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom, ktorý je hlavnou nelegislatívnou prioritou maltského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti kultúry a ktorý o. i. zdôrazňuje nevyhnutnosť rešpektovať nezávislosť kultúrneho sektora, posilňovať slobodu prejavu, morálnu zásadovosť umelcov a zároveň dôležitosť spolupracovať s už existujúcimi národnými a európskymi sieťami so zreteľom na špecifiká konkrétnych regiónov.

Kľúčovou súčasťou prijatých záverov je zriadenie skupiny Priateľov predsedníctva ako prierezovej platformy na riešenie komplexných problémov integrovaného, komplexného a postupného strategického prístupu EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom so zámerom určenia spoločných strategických zásad, ciel a priorít takéhoto prístupu. Aj s ohľadom na prierezový charakter zmieneného prístupu SR oceňuje v návrhoch záverov zmienku o úzkom prepojení spolupráce s Radou Európy a UNESCO a bude pri formovaní pozície SR úzko spolupracovať s MZVEZ SR.

FOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky