Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu

18.07.2017
logo MK SRMinister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu z oblasti nezávislých producentov v audiovízii.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

-          trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-          štátne občianstvo Slovenskej republiky,

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

-          bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený
           za úmyselný trestný čin,

-          vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,

-          najmenej 3 roky odbornejpraxe v oblasti nezávislej produkcie v audiovízii.

 

Funkcia člena rady Audiovizuálneho fondu je nezlučiteľná s funkciou:

-          prezidenta Slovenskej republiky,

-          poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

-          člena vlády Slovenskej republiky,

-          štátneho tajomníka,

-          vedúceho služobného úradu ministerstva,

-          predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

-          predsedu samosprávneho kraja,

-          starostu,

-          prokurátora,

-          sudcu,

-          člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,

-          člena volených orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska,

-          člena orgánov umeleckých fondov,

-          riaditeľa Audiovizuálneho fondu,

-          člena dozornej komisie Audiovizuálneho fondu,

-          člena odbornej komisie Audiovizuálneho fondu.

 

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

 

Podľa § 5 ods. 9 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 zákona člen rady nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

 

K návrhu osoby za člena rady Audiovizuálneho fondu je potrebné priložiť jej:

-          výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-        štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v oblasti nezávislej produkcie v audiovízii a

-          čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu tejto výzvy.

 

Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady AVF“ do 8. septembra 2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

Príloha k výzve na predkladanie návrhov na člena rady Audiovizuálneho fondu (pdf, 317 kB)

 

Referát styku s médiami

 << späť
Linky