Súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016

04.08.2017
kulturna pamiatka 2016Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix -Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrnych pamiatok“) alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v hodnotenom období.

 

Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 15.09.2017

na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2016“.

Kategórie súťaže:
A. obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
B. obnova pamiatkového územia zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón.

Hodnotené obdobie:
obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova pamiatkového územia bolo ukončené v roku 2016.

Vyhodnotenie súťaže:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny bez uvedenia poradia. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnovu pamiatkového územia.

Laureáti súťaže získavajú:
1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2016 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2016,
2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.),
3. výtvarný artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa – ako symbol znovuzrodenia kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (poskytne Ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár Stanislav Mikuš.

Pracovný kolektív, ktorý pripravil, resp. realizoval obnovu alebo reštauroval kultúrnu pamiatku alebo obnovu pamiatkového územia získa čestný diplom. V tomto bude uvedené meno odborne spôsobilej osoby, pod vedením ktorej sa obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova pamiatkového územia realizovala.
Odborná porota môže v odôvodnenom prípade navrhnúť udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka alebo mimoriadny za prínos zhotoviteľa obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia.
Nositeľ čestného uznania získa diplom bez nároku na finančnú odmenu a bez nároku na výtvarný symbol súťaže.

Tajomníčka súťaže:
Ing. Eva Majchráková
tel. 02 / 20 482 412, eva.majchrakova@culture.gov.sk.

 << späť
Linky