Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

08.09.2017
zdroj:SNGSlovenská národná galéria, Esterházyho palác, 2. poschodie Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava Otvorenie výstavy: 7. september 2017 o 18.00 Trvanie výstavy: 8. september — 26. november 2017 Kurátor: Dušan Buran Architektúra výstavy a grafický dizajn katalógu: Marcel Benčík

Výstava Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 bola motivovaná ukončením reštaurovania obrazu Ukrižovanie z hlavného oltára Panny Márie vo františkánskom kláštornom kostole v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. V roku 2010 sa ho SNG podarilo získať zo súkromnej zbierky. Gotický oltár rozobrali už v 18. storočí a dnes sa jeho jednotlivé časti – tabuľové maľby a skulptúry – nachádzajú vo viacerých zbierkach na Slovensku aj v zahraničí, niektoré z nich sú asi už definitívne stratené. Pri príležitosti našej výstavy sa všetky zachované obrazy aj sochy po prvýkrát v modernej histórii podarilo zhromaždiť na jednom mieste.

Identita neznámeho maliara pritom aj naďalej ostáva nejasná. Vieme o ňom, že na konci 15. storočia patril do väčšieho kolektívu umelcov na Spišskej Kapitule, v roku 1505 ho stretávame ako spoluautora jedného oltára v Bardejove. Približne v tom istom čase už spolu s vlastnou väčšou dielňou pracoval na oltári pre okoličnianskych františkánov-observantov. Vzápätí ale ešte stihol dokončiť dva oltárne triptychy pre neďaleký zemepanský kostol v Smrečanoch (1510). Z Liptova sa neskôr dostal do Košíc, kde v roku 1516 datoval jeden z najkrajších oltárov Dómu sv. Alžbety – Oltár Navštívenia Panny Márie. Tým sa jeho vlastná umelecká stopa stratila, no v Košiciach a okolí stihol vychovať niekoľko kvalitných nasledovníkov (Monogramista L.A.).

Majster z Okoličného bol typickým dieťaťom svojej doby: v umeleckej konjunktúre spišského sakrálneho umenia dokázal relatívne rýchlo reagovať na vzrastajúci dopyt po veľkých a spektakulárnych oltároch i rozlišovať špeciálne požiadavky objednávateľov. V Okoličnom spolupracoval s Majstrom Pavlom z Levoče a personál svojej dielne prispôsoboval dynamicky sa meniacim podmienkam. V procese rýchlej produkcie tabuľových obrazov mu pomáhali hojné citáty z nemeckých grafických listov, predovšetkým od Israhela van Meckenem a Martina Schongauera. Na výstave preto dostali pomerne veľký priestor grafické inšpirácie z prelomu 15. a 16. storočia.

Pritom ale Majster z Okoličného nebol žiadny kopista. Naopak – svoje kompozície zostavoval veľmi kreatívne. Obrazy v dielni kolovali v rukách viacerých maliarov, ktorí na vzájomnú komunikáciu používali rad značiek. Tieto „skratky“ dnes vidno už iba pri špeciálnom – infračervenom svetle. Takéto detaily sú pozoruhodným dokladom spôsobu práce stredovekých ateliérov a – tak v prípade citátov z grafiky, ako aj maliarskej technológie – poukazujú na vysoký stupeň racionalizácie pracovných postupov.

Osobitné miesto na výstave dostala samotná architektúra kláštorného kostola v Okoličnom – najväčšej sakrálnej stavby na Liptove. Ide o unikát, v gotickom staviteľstve na Slovensku vo viacerých ohľadoch bez precedensov. Súdiac podľa zachovaných kamenárskych značiek, najbližšou súvisiacou architektúrou je farský Kostol sv. Kríža v Kežmarku – doména rodu Zápoľských. Štefan Zápoľský, a po jeho smrti (1499) jeho vdova Hedviga Tešínska stáli pravdepodobne aj za dokončením a interiérovým vybavením kláštorného kostola v Okoličnom. Architektúru prezentujeme vo forme digitálneho 3D modelu (G – Ateliér, Július Rybák, Stanislav Krajňák) a viacerých analytických pohľadov do interiéru, na exteriér či na dobový krov z prelomu 15. a 16. storočia. Kežmarok na výstave zastupuje vynikajúca socha sv. Sebastiana z tamojšieho farského kostola, ktorá je zároveň ojedinelým príkladom citátu grafického motívu od Martina Schongauera v „3D verzii“.

Výstava sa vyznačuje pomerne netradičnou inštaláciou (Marcel Benčík). Jej úlohou bolo nájsť kompromis medzi asociáciou oltárnej architektúry a súčasnou „múzejnou“ prezentáciou stredovekých artefaktov. Výsledkom je extravagantný priestor, ktorý diváka skôr neverbálne naviguje k hľadaniu funkcie a významu stredovekého obrazu, než že by mu ich servíroval doteraz zaužívanými výstavnými prostriedkami. Na otvorenú komunikáciu s návštevníkmi priamo na výstave slúži „laboratórium“ s ďalšími obrazovými aj textovými informáciami. Jeho súčasťou je tiež interaktívna aplikácia, ktorá priamo na mieste umožňuje vytvárať koláže „gotických“ obrazov a tak aj lepšie pochopiť možnosti, akými boli limitovaní umelci neskorej gotiky.

Okrem podrobného katalógu diela Majstra z Okoličného sme pri príležitosti výstavy vytvorili virtuálnu rekonštrukciu bývalého hlavného oltára Panny Márie. Digitálnu stopu celého projektu čoskoro korunuje špecializovaná webová stránka (www.mzo.sng.sk) s ďalšími pohľadmi na neskorostredoveké maliarstvo Slovenska.

 

Slovenská národná galéria

 << späť
Linky