PODPORNÁ ČINNOSŤ A PRIORITY FPu. NA ROK 2018

18.09.2017
fpuFond na podporu umenia (ďalej len „fond“) po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018.

. Pri tejto príležitosti minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič predstavil (v súlade so zákonom o fonde) priority ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2018, ktorými sú:

1.   Rok európskeho kultúrneho dedičstva vyhláseného Európskou komisiou.

2.   100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari.

3.   25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Následne predseda rady fondu Peter Michalovič a riaditeľ fondu Jozef Kovalčik oboznámili verejnosť s programovými prioritami, ktoré si stanovil fond pre podpornú činnosť na rok 2018, ktorými sú:

1.    Podpora projektov zameraných na spoluprácu samosprávy a neziskového sektora.

2.    Podpora projektov zameraných na rozširovanie a kultivovanie publika vo všetkých oblastiach umenia.

3.    Podpora projektov zameraných na tínedžerov.

Koncepcia podpornej činnosti na rok 2018 bola doplnená o nové programy a podprogramy jednak na základe požiadaviek umeleckého prostredia, no najmä z dôvodu navýšenia zákonom stanoveného rozpočtu fondu na 20 miliónov EUR (zákonom stanovený rozpočet na rok 2016 a 2017 bol 15 miliónov EUR). Konkrétne ide o nasledujúce programy a podprogramy:

-          Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

-          Tvorba a realizácia – dizajn,

-          Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty,

-          Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

-          Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

-          Aktivity rezidenčných centier,

-          Mesto kultúry 2019.

Fond v rámci programu Mesto kultúry 2019 podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu roka 2019 odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Tieto činnosti budú zamerané na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi, či formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

Zavedením tohto programu je hlavnou ambíciou fondu podpora dlhodobého rozvoja kultúry a umenia na miestnej úrovni. Vďaka prezentáciám rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry by sa malo rozšíriť a zväčšiť existujúce miestne publikum, no rovnako by sa obyvatelia daného mesta mali prostredníctvom vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít aktívne zapojiť do umeleckých a kultúrnych činností. Snahou fondu je tiež vyprovokovať konštruktívnu spoluprácu medzi podporeným  mestom, zriaďovanými inštitúciami a neziskovým sektorom, ktorej výsledkom môže byť prax príkladná aj pre iné mestá na Slovensku a v zahraničí. Inými slovami, fond si kladie za cieľ to, aby sa vo vybranom meste stala kultúra počas jedeného roka centrom záujmu obyvateľov, umelcov, kultúrnych pracovníkov a tiež politikov, pričom tento záujem by mal pretrvať čo najdlhšie obdobie.

Prvú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 fond vyhlási 21.9.2017, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí časovom predstihu v porovnaní s minulýmrokom. 

Fond rovnako vyhlási na jeseň mimoriadnu výzvu na preklady pôvodnej slovenskej literatúry a odborných textov z oblasti umenia a kultúry do francúzskeho jazyka. Pôjde o podporu formou štipendia, aby sa hotové vydané preklady mohli prezentovať na knižnom salóne v Paríži v roku 2019. 

Výsledky podpornej činnosti v roku 2017

V siedmich výzvach sa o podporu vo fonde uchádzalo 4488 projektov, z toho 428 žiadostí o štipendium. Celkovo dosiahla žiadaná suma pre všetky programy sumu vo výške 38 985 731,- EUR.

Na základe odporúčania odborných komisií bolo podporených:

·         232 žiadostí o štipendium v sume 999 322,- EUR

·         2639 žiadostí o dotáciu v sume 13 611 306,- EUR

·         SPOLU: 2871 žiadostí v sume 14 610 628,- EUR

O projektoch rozhodovalo celkovo 182 členov v rámci 34 odborných komisií, ktorí zabezpečili profesionálne a odborné posúdenie žiadostí a predovšetkým pri prierezových komisiách sa kládol dôraz na zastúpenie odborníkov zo všetkých predmetných oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Prínosmi FPU v roku 2017 boli najmä:

-          pilotný program určený pre tvorbu vzdelávacích a experimentálnych multimediálnych diel,

-          podpora kontinuálne trvajúcich projektov,

-          podpora činnosti malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier,

-          podprogram pre podporu internetových časopisov,

-          aktivít nezávislých divadiel a divadelných zoskupení, aktivít nezávislých tanečných zoskupení a aktivít nezávislých galérií.

 

Výsledky podpornej činnosti 2017

Program

Prijaté žiadosti

Žiadaná suma

Podporené žiadosti

Pridelená suma

Nepodporené žiadosti

Umenie

1897

17 325 967

1231

6 079 620

556

Podujatia a centrá

151

6 555 605

99

3 086 500

53

Výskum a vzdel.

578

3 593 550

215

927 857

201

Ľudová kultúra

968

6 172 326

655

2 123 800

274

Knižnice, múzeá, galérie

894

5 338 283

671

2 392 851

220

SPOLU

4488

38 985 731

2871

14 610 628

1304

 

Fond na podporu umenia

 << späť
Linky