Novým členom rady Audiovizuálneho fondu sa stal Ľubomír Čechovič

20.09.2017
logo MKSRMinister kultúry Marek Maďarič vymenoval včera Ľubomíra Čechoviča za člena rady Audiovizuálneho fondu za oblasť nezávislých producentov v audiovízii na návrh producentských spoločností RECORD, s.r.o., ARS MEDIA, spol. s r. o., Wandal Production, s.r.o., NUNEZ NFE s. r. o., ATARAX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o., JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným, Heyday, s.r.o., MAYA, spol. s r.o., noemo, s.r.o. a OKNO obč. z. Ľubomír Čechovič tak pokračuje ako člen rady Audiovizuálneho fondu v druhom funkčnom období. Rovnakú pozíciu zastával vo fonde od roku 2011. Jeho druhé šesťročné funkčné obdobie začína plynúť 20. 9. 2017.

Ľubomír Čechovič študoval odbor filmové a televízne umenie – produkcia a riadenie na VŠMU v Bratislave, kde aj v roku 2011 absolvoval doktorandské štúdium. Od roku 1973 až do roku 2003 kontinuálne pôsobil v Slovenskej televízii v Bratislave v rôznych profesiách v oblasti výroby audiovizuálnych diel a televíznych programov. V rokoch 2004 a 2005 bol generálnym riaditeľom televízie TA3 a od roku 2007 do roku 2016 sa opäť vrátil do Slovenskej televízie (RTVS). Od roku 2016 pôsobí v Národnom osvetovom centre ako manažér kultúry. Od roku 1990 je pedagogicky aktívny na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

Rada Audiovizuálneho fondu je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Má deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike tak, aby zloženie rady fondu tvorili dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie a jeden člen rady vymenovaný ministrom.

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov, pričom tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky