Nezamestnaní obnovujú slovenské hrady

21.09.2017
hrad JasenovMinister kultúry Marek Maďarič sa dnes za prítomnosti zástupcov obce Jasenov, Krajského pamiatkového úradu Prešov a Vihorlatského múzea oboznámil s postupom rekonštrukčných prác pri stabilizácii ruín Jasenovského hradu. Tieto rekonštrukčné práce sú financované v rámci projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných, na ktorom spolu s Ministerstvo kultúry SR participuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Od začiatku celoslovenského projektu v roku 2011 bolo na tento účel z dotačného programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom (podprogram 1.4 – Obnova historický parkov a architektonických areálov) vyčlenených spolu takmer 4,3 mil. eur. Tieto finančné prostriedky mohli úspešní žiadatelia využiť najmä na prípravnú a projektovú dokumentáciu, reštaurátorské práce, obnovu nosných aj nenosných konštrukcií a jednotlivých súčastí objektov, tiež na materiálne a technické zabezpečenie obnovy a tiež na honorár pre koordinátora pamiatkovej obnovy (na každom hrade to musí byť povinne jedna osoba).

Pokiaľ ide o participáciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, to od začiatku z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vyčlenilo doteraz na projekt sumu takmer 10,7 mil. eur. Určené boli na úhradu miezd, odvodov a ďalších výdavkov spojených s nezamestnanými. V minulom roku bolo na projekte zapojených 601 ľudí bez práce (tohto roku očakávame podobné číslo), spolu od začiatku projektu ich je už viac ako 3000.

Pokiaľ ide o opravované hrady a hradné ruiny, veľké percento hradov je už v súčasnosti staticky stabilizovaných – ich najohrozenejšie časti boli podchytené, domurované kaverny (výpadky muriva pri pätách múrov). Posledné štyri roky sa počet rekonštruovaných objektov v rámci projektu pohybuje ročne okolo štyridsiatky. Okrem Jasenova sa pracuje napríklad na hradoch v Lietave, Uhrovci, Revišti, Brekove, Kapušanoch, Zborove, Vinnom, Šariši a ďalších.

Pokiaľ ide o práce na Jasenovskom hrade, ide o náročné práce aj preto, že hrad bol mimoriadne staticky narušený, najmä jeho jadro, čo je podľa vyjadrenia statika najstaršia časť hradu. Na Jasenovskom hrade sa doposiaľ robilo na odstraňovaní a redukcii náletovej vegetácie, úprave prístupovej cesty, doplnení kavieren a výpadkov muriva okolo kamenného portálu vstupnej brány do 1. Predhradia. Nezamestnaní sa sústredili tiež na stabilizáciu muriva, odstraňovanie deštrukčných závalov pod dohľadom archeológa, osvetlenie hradu, priebežnú údržbu zelene a areálu a pod.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky