Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s MK SR na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou.

Spravodajskými jednotkami, t. j. osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona povinná  poskytnúť požadované údaje bezplatne,  úplne,  správne,  pravdivo  a v stanovených termínoch.

MK SR je povinné pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií  zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávať dôveru verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Minister kultúry poveril koordináciou a zabezpečením úloh súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v oblasti kultúry Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry zasielajte Národnému osvetovému centru.

Kontakt:
Národné osvetové centrum
oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

tel.: 02/204 71 232, 204 71 230

email: statistika@nocka.sk


Výsledky štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry v Slovenskej republike za rok:

      2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007


Zber štatistických údajov

Schválené ročné výkazy KULT štátneho štatistického zisťovania na rok 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva štátne štatistické zisťovanie za oblasť

kultúry za rok 2018 v termíne

do 26. apríla 2019

prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania MK SR.

 

Oznam o začatí štátneho štatistického zisťovania je doručený spravodajským jednotkám (ďalej „SJ“) zaradeným do zoznamu SJ za príslušnú oblasť kultúry na ich e-mailové adresy. Súčasťou oznamu je prístupový link určený výhradne na vyplnenie konkrétneho typu výkazu konkrétnej SJ v elektronickom systéme.
Ak SJ vykonávala v sledovanom roku činnosť vo viacerých oblastiach kultúry, vyplní výkaz  za každú oblasť osobitne, t. zn., že ku každej oblasti kultúry jej je doručený osobitný oznam spolu s prístupovým linkom na vyplnenie výkazu.
 


Dôležité dokumenty:

 


 

Aktualizované 04.12. 2018 / OI

Posledná aktualizácia: 12.10.2018 / OI
Linky

opis