Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s MK SR na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou.

Spravodajskými jednotkami, t. j. osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona povinná  poskytnúť požadované údaje bezplatne,  úplne,  správne,  pravdivo  a v stanovených termínoch.

MK SR je povinné pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií  zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávať dôveru verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Minister kultúry poveril koordináciou a zabezpečením úloh súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v oblasti kultúry Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry zasielajte Národnému osvetovému centru.

Kontakt:
Národné osvetové centrum
oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

tel.: 02/204 71 232, 204 71 230

email: statistika@nocka.sk


Výsledky štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry v Slovenskej republike za rok:

      2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007


Zber štatistických údajov

Schválené ročné výkazy KULT štátneho štatistického zisťovania na rok 2018

Štatistické zisťovanie KULT za rok 2018 je v štádiu prípravy, bude realizované v marci 2019

Spravodajská jednotka (ďalej „SJ“), ktorá je zaradená do zoznamu SJ za príslušnú oblasť kultúry, vypĺňa ročný výkaz Kult prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania MK SR.

Oznam o začatí štatistického zisťovania za rok 2018 bude doručený SJ na jej e-mailovú adresu spolu s jedinečným prístupovým linkom na vyplnenie výkazu, ktorá je určená výhradne pre jej výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry.

Ak SJ vykonávala za sledovaný rok činnosť vo viacerých oblastiach kultúry, vyplní výkaz Kult za každú oblasť  osobitne, to znamená, že ku každej oblasti kultúry jej bude doručený osobitný oznam o začatí štatistického zisťovania s jedinečným prístupovým linkom na vyplnenie príslušného výkazu Kult.


Dôležité dokumenty:

 


 

Aktualizované 04.12. 2018 / OI

Posledná aktualizácia: 12.10.2018 / OI
Linky

opis