Radoslav Kutaš
štátny tajomník

Dátum a miesto narodenia:

07.12.1975, Košice

 

Vzdelanie:

ukončené v 2015  UK Bratislava, Právnická fakulta

ukončené v 2001  UK Bratislava, Filozofická fakulta

 

Pracovné skúsenosti:

2007 – súčas.  VŠMU, externý pedagóg

2015 – 2020    Mediátor, zapísaný v zozname MS SR

2007 - 2020    Poradenstvo v oblasti kreatívneho priem., médií, audiovízie a dušev. vlast.

2004 – 2007    Riaditeľ odboru audiovízie a kinematografie, MK SR

2007 – 2020    Mediálny Inštitút

1999 – 2004    Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

Kto je Radoslav Kutaš?

Radoslav Kutaš je absolventom Filozofickej fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Oblasti médií sa venuje kontinuálne od roku 1999. V minulosti pôsobil ako analytik Rady pre vysielanie a retransmisiu a neskôr na ministerstve kultúry ako člen pracovných skupín, komisií a poradných orgánoch pre mediálne a audiovizuálne služby a digitálne vysielanie na národnej i európskej úrovni. Od roku 2007 prednáša na VŠMU. Podieľal sa na rekodifikácii Etického kódexu reklamnej praxe. Má odborné skúsenosti ako nezávislý konzultant v oblasti kreatívneho priemyslu, médií, elektronických komunikácií, audiovízie a duševného vlastníctva. 

Posledná aktualizácia: 01.07.2020 / SKAMI
Linky

opis