Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2020

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2020.

 

Upozorňujeme vás, že

  • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná. Doplnenie žiadosti nie je možné.
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať - orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát),
  •  výpis z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (docx, 15 kB)   (alebo vo formáte .odt (odt, 7 kB) ), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  • výpis z registra trestov fyzickej osoby - štatutárneho orgánu žiadateľa – sa nepredkladá!
  • v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. (pdf, 301 kB) o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona o registri nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o registri.

Všeobecné informácie

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2020

V prípade problémov je možné kontaktovať zamestancov ministerstva mailom v čase od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00:

- technické usmernenie -  ds.podpora.kzs@culture.gov.sk

- metodické usmernenie - dotacie@culture.gov.sk

 

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

 

2 Kultúra znevýhodnených skupín

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

 

3 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

5 Podpora miestnej a regionálnej kultúry

    (účel: podpora miestnej a regionálnej kultúry)

 

 

Publikované 9. 9. 2019 / odbor dotácií

Aktualizované 23. 6. 2020  /  odbor dotácií

Posledná aktualizácia: 23.06.2020 / OPR
Linky