AKTUALITY

 

      

               

 

24.06.2020  Informácia o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí SO pre IROP PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP PO3, informuje žiadateľov výzvy na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a  podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49, že SO nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Uvedená skutočnosť vyplýva z dôvodu administrácie špecifických veľkých investičných projektov, ktoré sú náročné na administratívne spracovanie a prebiehajúce dvojkolové odborné hodnotenie, ktoré sa využíva pri odbornom hodnotení projektov Integrovaného regionálneho operačného programu s relevanciou k posudzovaniu ÚMR. Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 je koniec augusta 2020.


19.06.2020   Externý manažér kontroly VO

SO pre IROP PO3 vyhlasuje výzvu na obsadenie pracovnej pozície  Externý manažér kontroly verejného obstarávania. Druh uzatváraného pracovného pomeru je dohoda o vykonaní práce. Záujemcovia o uvedenú pozíciu musia predložiť životopis, ktorým preukážu splnenie požadovaných osobnostných predpokladov a zručností najneskôr do termínu 30. júna 2020 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu.


15.06.2020   INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV - ZMENA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať, že v súvislosti s opatreniami a nariadeniami, ktoré bolo potrebné prijať vzhľadom k aktuálnej situácii pandémie COVID-19 došlo k prehodnoteniu  a zmene v termíne vyhlásenia  výzvy: „Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)“.  Plánovaný termín vyhlásenia výzvy v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev (jún 2020) sa v avizovanom termíne nevyhlási. Prípadné zverejnenie výzvy bude závislé od dostatočného objemu alokovaných finančných prostriedkov.


15.06.2020  OZNÁMENIE

SO pre IROP PO3 si Vás dovoľuje informovať, že zamestnanci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pracujú opäť v štandardnom režime. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste pri komunikácii nevyužívali bezpodmienečne iba systém ITMS. V prípade potreby doručenia dokumentov aj v listinnej forme funguje podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od  12.30 - 15.00 hod.


07.05.2020   Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Dňom 29. apríla 2020  boli schválené členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam nasledujúce dokumenty: Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019“, verzia 3.0 a „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019. OCKÚ OLAF v spolupráci  so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019.


30.03.2020  ZVEREJNENÉ USMERNENIE RO pre IROP

https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-c-13-k-vyhlaseniu-mimoriadnej-situacie-v-sr-v-suvislosti-so-znizenim-administrativnej-zataze-a-administrativnych-a-financnych-nakladov-ziadatelov-a-prijimatelov-pri-implementaci/1197-67-1197-15268/

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP (pdf, 735.64 Kb, 468x)


13.03.2020  DÔLEŽITÝ OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať, že v súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňom 13.03.2020  pracuje v obmedzenom krízovom režime. Žiadame Vás, aby ste pri komunikácii uprednostnili elektronickú komunikáciu (emaily, elektronická podateľňa). Odporúčame Vám využívať emailovú adresu soiroppo3@culture.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle vyššie uvedeného budú Vaše požiadavky vybavované priebežne, pričom agenda v správnom konaní nebude vybavovaná v zákonom stanovených lehotách.

Ďakujeme za pochopenie.


12.03.2020      
OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 1 zo dňa 20.12.2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na centralizovanú podporu - Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 25.03.2020.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


20.12.2019 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu - Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


28.11.2019 Usmernenie č. 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia. Uvedený dokument je k dispozícii TU.


8.11.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspveku k decentralizovanej podpore spolu s prílohami. Uvedené dokumenty sú k dispozícii TU.


7.11.2019 INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020. 

Predmetný dokument je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.


26.10.2019 Záverečná správa výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje dňa 26.10.2019 Záverečnú správu k decentralizovanej výzve - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Predmetný dokument nájdete na stiahnutie TU.


25.10.2019 UPOZORNENIE - AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY IROP-PO3-SC31-2019-49

SO pre IROP PO3 zverejnil dňa 25.10.2019 AKTUALIZÁCIU Č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 30.10.2019 na nový termín 09.12.2019. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu (pdf, 700 kB). Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete tu (zip, 10 MB).                                                                                                                                                     

Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49 – aktualizácia (pdf, 1 MB)

Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP (pdf, 802 kB)

-          príloha č. 6 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie (pdf, 262 kB)

-          príloha č. 8 ŽoNFP – Rozpočet projektu (xlsx, 235 kB)

-         príloha č. 9 ŽoNFP – Finančná analýza: Finančná analýza tabuľka (xlsx, 315 kB)

           Metodika na vypracovanie FA (pdf, 1 MB)

-          príloha č. 10 ŽoNFP – Komerčné využitie infraštruktúry (pdf, 430 kB)

Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia 1.1 (pdf, 1 MB)

Príloha č. 3 výzvy – Merateľné ukazovatele (pdf, 674 kB)

Príloha č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov ŽoNFP (pdf, 994 kB)

Príloha č. 7 výzvy – Model centralizovanej podpory (pdf, 4 MB)

         • Príloha č. 9 výzvy – Definícia KKP (pdf, 665 kB)

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU (zip, 14 MB).


25.10.2019 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.3, platnú a účinnú od 25.10.2019 v súvislosti s implementáciou projektov v rámci prioritnej osi 3. Dokument s prílohami je k dispozícii TU. (zip, 10 MB)


17.10.2019 INFORMÁCIA K VÝZVE IROP-PO3-SC31-2019-49

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že SO pre IROP PO3 v súčasnej dobe pripravuje aktualizáciu výzvy.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Súčasťou pripravovanej aktualizácie bude aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že po aktualizácii výzvy v systéme ITMS2014+ nebude možné editovať a odosielať rozpracované žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste nevytvárali nové žiadosti v ITMS2014+ do vydania aktualizácie výzvy. Po aktualizácii výzvy bude nevyhnutné opätovne vypracovať žiadosť v ITMS2014+.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste do vydania aktualizácie výzvy nepredkladali vypracované  žiadosti o NFP, aby ste sa vyhli potrebe úpravy predložených žiadostí v zmysle výzvy v znení po jej aktualizácii.

Aktualizácia výzvy bude zverejnená v priebehu najbližších dní.


30. 09. 2019 Aktualizovaný VZOR FORMULÁRU SPLNOMOCNENIA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje aktualizovaný VZOR FORMULÁRU SPLNOMOCNENIA v súvislosti s prípravou Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedený formulár je k dispozícii TU.


30. 08. 2019 POKYNY K POSKYTNUTIU SÚČINNOSTI ZO STRANY ŽIADATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje VZORY FORMULÁROV súvisiacich s prípravou Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené formuláre sú k dispozícii TU.

V nadväznosti na vydané Rozhodnutia a s  tým spojenú prípravu a následné uzatvorenie Zmluvy o  poskytnutí NFP v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF je potrebné na SO pre IROP PO3 predložiť nasledovné formuláre: Podpisový vzor štatutárneho orgánu, Splnomocnenie, Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.


15. 7. 2019  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami a Národným osvetovým centrom

Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Miesto a čas konania informačných seminárov:

6. august 2019 (utorok), Košice o 9:30 hod

Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)

7. august 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, zasadačka 290 (2. poschodie)

8. august 2019 (štvrtok), Bratislava o 9:30 hod.

Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, V-klub

 

(registrácia prebieha 30 minút pred začiatkom informačného seminára)

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

 

Prihlasovanie na informačný seminár

Košice - prihlasovací formulár

            - pozvánka

Banská Bystrica - prihlasovací formulár

                            - pozvánka

Bratislava - prihlasovací formulár

                  - pozvánka

Všetky potrebné informácie o výzve zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents) nájdete TU.


28. 06. 2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch informuje, že na svojom webovom sídle zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.
Výzva sa realizuje v rámci špecifického cieľa 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty verejnej správy  a to:

-    Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy
-    Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
-    Subjekty územnej samosprávy

Podpora v rámci tejto výzvy sa zameriava na tieto typy aktivít:

A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, v rámci ktorej sú oprávnené aktivity:

1. Budovanie kreatívneho centra (rekonštrukcia a modernizácia budov a obstaranie technológie, čiže investície do fyzickej infraštruktúry kreatívneho centra)

2. Poskytovanie služieb kreatívneho centra

B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), ide o zviditeľnenie produktov a služieb v kultúrnom a kreatívnom priemysle  prostredníctvom propagačných aktivít ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru,  konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod., prostredníctvom hlavnej aktivity projektu:

3. Emerging talents (nepovinná aktivita)


Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.


26. 06. 2019  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2019.


17.08.2018 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 4 zo dňa 11.07.2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 23.08.2018.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


08.02.2018 UPOZORNENIE NA MNOŽIACE SA PRÍPADY PODVODNÉHO KONANIA!

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 Integrovaného regionálneho operačného programu si Vás dovoľuje upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v ponúkaní služieb pre prípravu odvolaní voči rozhodnutiam o neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5.

Osoby predstierajúce, že sú zamestnancami Ministerstva kultúry SR telefonicky a následne aj osobne kontaktujú neúspešných žiadateľov s nepravdivou informáciou, že v hodnotiacom procese zo strany Ministerstva kultúry SR došlo k pochybeniu, ktoré malo za následok neschválenie žiadosti. Tieto osoby následne za finančnú odmenu ponúkajú prípravu odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu o neschválení žiadosti, ktoré má zabezpečiť údajný úspech v druhostupňovom konaní.

Informujeme žiadateľov, že Ministerstvo kultúry SR pri  konaní o odvolaní postupuje v zmysle ustanovení Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so svojimi internými predpismi a v žiadnom prípade nekontaktuje neúspešných žiadateľov s ponukou pomoci pri príprave odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu.

V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodného konania vo veci odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, prosím, kontaktujte príslušné orgány činné v trestnom konaní.


01.08.2017 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 3 zo dňa 17.07.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 01.08.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


27.07.2017 Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bližšie informácie nájdete v časti OLAF.


20.07.2017 INFORMÁCIA O UDELENÍ VÝNIMKY OHĽADOM LEHOTY NA VYDANIE ROZHODNUTIA V KONANÍ O ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že centrálny koordinačný orgán (ďalej len "CKO") udelil Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľskému orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 (ďalej len "sprostredkovateľský orgán") výnimku z ustanovenia kapitoly 3.2.1.3 odsek 10 písmeno a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (verzia 4). Uvedené ustanovenie stanovuje povinnosť riadiacich orgánov zabezpečiť vydanie rozhodnutia pre všetky žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP"), ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve v prípade uzavretej výzvy. Výnimka CKO oprávňuje sprostredkovateľský orgán vydávať pre ŽoNFP predložené v rámci výzvy s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Dôvodom pre ktorý sprostredkovateľský orgán požiadal o výnimku je vysoký počet doručených ŽoNFP a s tým súvisiaca časová náročnosť riadneho uskutočnenia procesu konania o ŽoNFP. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť žiadateľov, že do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej sprostredkovateľským orgánom (t.j. prerušuje sa v momente zaslania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na sprostredkovateľský orgán).    


17.07.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


07.06.2017 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 2 zo dňa 10.05.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 07.06.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


10.05.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


31.03.2017 INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (piata zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 330 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.


29.03.2017 UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO pre IROP PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+. Je možné, že zmeny výzvy zo strany SO pre IROP PO3 sa v neverejnej časti ITMS2014+ prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom z uvedeného dôvodu odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.


28.03.2017 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 31. marca 2017 na 11. apríla 2017, z dôvodu úpravy niektorých povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.


17.03.2017 INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (štvrtá zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 323 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.


10.03.2017 REGISTRÁCIA SLOBODNÝCH POVOLANÍ VO VEREJNEJ ČASTI ITMS2014+

Informujeme žiadateľov, že dnešným dňom je vo verejnej časti ITMS2014+ umožnená registrácia právnej formy slobodné povolanie (bez prideleného IČO) prostredníctvom DIČ. 


09.03.2017 UPRESNENIE K AKTUALITE ZVEREJNENNEJ DŇA 21.02.2017

Nakoľko dochádza k opätovným dopytom na sprostredkovateľský orgán vo veci nesprávneho výkladu informácie uverejnenej dňa 21.02.2017 v časti Aktuality, oznamujeme, že systém ITMS2014+ verejná časť je pre elektronické odoslanie žiadosti o NFP plne funkčný, okrem žiadateľov s právnou formou - slobodné povolanie, ktorým nebolo pridelené IČO a disponujú len DIČ. 

Registrácia slobodných povolaní (bez IČO) bude v systéme ITMS2014+ možná po 10. marci 2017.


09.03.2017 UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV PRI VYPĹŇANÍ "VECNÉHO POPISU VÝDAVKU" V PODROBNOM ROZPOČTE PROJEKTU (výzva IROP-PO3-SC31-2016-5)

Každá položka rozpočtu musí byť v poli „Vecný popis výdavku“ opísaná z hľadiska jeho predmetu resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek. V prípade, ak je vecný popis výdavku súčasťou inej prílohy ŽoNFP, je postačujúce uvedenie odkazu na príslušnú prílohu. Vecný popis výdavku má byť zostavený tak, aby bolo  možné posúdiť hospodárnosť, finančnú efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných prostriedkov. Je potrebné uvádzať minimálne požadované parametre jednotlivých položiek rozpočtu projektu. Zároveň SO pre IROP PO3 odporúča neuvádzať v poli „Vecný popis výdavku“ presný typ (napr. názov výrobcu) obstarávaného majetku resp. postupovať v zmysle ustanovenia §42 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.


09.03.2017 PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTNUTIE NFP - verzia 1.1 platná od 09.03.2017

V nadväznosti na zmenu výzvy Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (pozri aj aktuality zo dňa 24.02.2017) zverejnil v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty novú verziu Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Príručka - verzia 1.1 je platná od 09.03.2017. Aktuálne znenie príručky je aj súčasťou dokumentácie, ktorá je prílohou k výzve IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora).  


24.02.2017 INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na tejto stránke.


24.02.2017 INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 247 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.


23.02.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je do 28.03.2017. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


22.02.2017 ZVEREJNENIE SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS PRE DECENTRALIZOVANÚ PODPORU V ZNENÍ DODATKU č. 1

Dnešným dňom bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. schémy: DM – 6/2016 v znení dodatku č. 1. Schéma v znení dodatku ako aj dodatok je zverejnený v časti Programové dokumenty.   


21.02.2017 UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO pre IROP PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+. Zmeny výzvy v neverejnej časti ITMS2014+ zo strany SO pre IROP PO3 sa prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.


10.02.2017 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.


10.02.2017 MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU

Manuál pre informovanie a komunikáciu nájdete v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty


10.01.2017: ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍJIMATEĽA, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Príručku pre prijímateľa - verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Príručku pre prijímateľa nájdete v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje metodický dokument Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 – 2020.  


23.12.2016: INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (druhá zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Vykonanými zmenami vo formálnych náležitostiach  výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve, ani ostatné formálne náležitosti výzvy. Bližší popis opráv nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 331 kB) .


13.12.2016 Zverejnenie prezentácie zo seminárov

Prezentácia z uskutočnených seminárov, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach je sprístupňená v časti Dokumenty - Informačné dokumenty.


28.11.2016: SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV: Banská Bystrica, Bratislava, Košice

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Seminár sa uskutoční v troch termínoch:

  • 07.12.2016 - Vzdelávacie centrum M SNP, Tulská 39, Banská Bystrica, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
  • 08.12.2016 - Kaviareň Berlinka, Nám. Ľudovíta Štúra 4, 811 02  Bratislava, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
  • 12.12.2016 - Štátne divadlo Košice – Malá scéna, Hlavná 76, Košice, čas trvania seminára od 12:00 hod do 14:00 hod.

Účasť na seminári musia prijímatelia nahlásiť vopred najneskôr však jeden deň pred konaním seminára do 12:00 hod (v prípade seminára v Košiciach najneskôr do 09.12.2016 do 12:00 hod.) prostredníctvom emailových adries denis.gimenez@culture.gov.sk, zuzana.gondova@culture.gov.sk, lenka.gallikova@culture.gov.sk (zaslať na všetky tri emailové adresy). Účasť na seminároch je kapacitne obmedzená, a preto je možné nahlásiť max. 2 účastníkov za organizáciu. V predmete emailovej správy prosíme uveďte "seminár" a miesto konania seminára, ktorého sa chcete zúčastniť - "BA", "BB", resp. "KE" (napr.: seminár BB) a k nahláseným účastníkom prosíme uviesť meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. 


23.11.2016: ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje zoznam najčastejších otázok a odpovedí, ktoré boli odkomunikované prostredníctvom emailovej adresy soiroppo3@culture.gov.sk. Zoznam otázok a odpovedí nájdete v časti "FAQ". 


09.11.2016: DISKUSNÉ FÓRUM: KREATÍVNY PRIEMYSEL - PRÍLEŽITOSŤ PODNIKANIA V KULTÚRE

Dňa 10.11.2016 o 19:00 sa vo Wave centre uskutoční diskusné fórum: Kreatívny priemysel - príležitosť podnikania v kultúre. Pozvánka je dostupná tu (jpg, 5 MB).

Wave - centrum nezávislej kultúry
Hlavná 121
0800 01 Prešov
http://www.wave.sk/
https://www.facebook.com/alternativnykvocient/


31.10.2016: INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Vykonanými zmenami vo formálnych náležitostiach  výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve, ani ostatné formálne náležitosti výzvy. Bližší popis opráv nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 400 kB).


17.10.2016: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK - IROP-PO3-SC31-2016-5

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Presné znenie výzvy ako aj podmienky predkladania žiadosti nájdete v časti "Výzva - decentralizovaná podpora".


17.10.2016: Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 zverejňuje hodnotiace a výberové kriteriá pre decentralizovanú podporu.

Dokument je k dispozícii v časti "Dokumenty - Informačné dokumenty


17.10.2016: Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 zverejňuje Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016

Dokument je k dispozícii v časti "Dokumenty - Riadiace dokumenty".

Posledná aktualizácia: 19.06.2020 / SOIROPPO3
Linky