/údaje na stránke budú priebežne dopĺňané a aktualizované novým obsahom/

 

Riadiace dokumenty

 • Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov
  aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle Partnerskej dohody: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020
  materiál je dostupný na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9347

 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná od 09.03.2017
  dokument so všetkými prílohami nájdete tu (zip, 3 MB) , prehľad vykonaných zmien v príručke a v prílohe č. 2 nájdete tu (zip, 2 MB)

  • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016
   súčasťou príručky je aj Príručka k verejnému obstarávaniu - decentralizovaná pomoc. Dokument so všetkými prílohami nájdete tu (zip, 3 MB).

 • Príručka pre prijímateľa pre decentralizovanú podporu, verzia 1.2 platná a účinná od 20.03.2017
  Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie tu (zip, 4 MB).

  • Príručka pre prijímateľa pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017
   Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie tu (zip, 3 MB).

 • Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP (pdf, 760 kB)
  logo IROP: formát súboru ai (zip, 184 kB), png (zip, 168 kB), wmf (zip, 70 kB)
  vlajka EÚ: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sk

Posledná aktualizácia: 20.03.2017 / SORK
Linky