KONTAKTY

      

               

 

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 20 482 802
tel.: +421 2 20 482 + klapka
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3:

Sekcia SO pre IROP PO3

Mgr. Tibor Bohó
generálny riaditeľ
kl.: 801
e-mail: tibor.boho@culture.gov.sk

Sekretariát:

Martina Laššáková
asistentka
kl.: 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie

Ing. Tomáš Farkas
riaditeľ odboru
kl.: 821
e-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

Mgr. Michaela Baumerthová
projektová manažérka
kl.: 831
e-mail: michaela.baumerthova@culture.gov.sk

Ing. Viera Bernátková
projektová manažérka
kl.: 836
e-mail: viera.bernatkova@culture.gov.sk

Mgr. Juraj Hromka
projektový manažér
kl.: 826
e-mail: juraj.hromka@culture.gov.sk

Ing. Daniela Kmecová
projektová manažérka
kl.: 834
e-mail: daniela.kmecova@culture.gov.sk

Mgr. Dominika Kunská 
projektová manažérka
kl.: 835
e-mail: dominika.kunska@culture.gov.sk

Ing. Marta Lešková
projektová manažérka
kl.: 837
e-mail: marta.leskova@culture.gov.sk

Mgr. František Michvocík
projektový manažér
kl.: 830
e-mail: frantisek.michvocik@culture.gov.sk

Mgr. Lucia Rácová
projektová manažérka
kl.: 819
e-mail: lucia.racova@culture.gov.sk

Ing. Mária Sojáková
projektová manažérka
kl.: 828
e-mail: maria.sojakova@culture.gov.sk

Mgr. Ľubica Šodeková
projektová manažérka
kl.: 833
e-mail: lubica.sodekova@culture.gov.sk

Mgr. Barbora Šusteková
projektová manažérka
kl.: 832
e-mail: barbora.sustekova@culture.gov.sk

Mgr. Martin Tibenský
projektový manažér
kl.: 827
e-mail: martin.tibensky@culture.gov.sk

Milan Tkáč
projektový manažér
kl.: 823
e-mail: milan.tkac@culture.gov.sk

Mgr. Lucia Zelienková
projektová manažérka
kl.: 822
e-mail: lucia.zelienkova@culture.gov.sk

 

Referát Európskeho hlavného mesta kultúry 

Mgr. Zuzana Sklenárová
projektová manažérka
kl.: 807
e-mail: zuzana.sklenarova@culture.gov.sk

 

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

PhDr. Marián Kocan
vedúci oddelenia
kl.: 808
e-mail: marian.kocan@culture.gov.sk

Mgr. Matej Sudor
manažér kontroly verejného obstarávania
kl.: 814
e-mail: matej.sudor@culture.gov.sk

JUDr. Eva Škvareninová
manažérka kontroly verejného obstarávania
kl.: 815
e-mail: eva.skvareninova@culture.gov.sk

 

Odbor kontroly a metodiky

JUDr. Katarína Horváthová
riaditeľka odboru
kl.: 804
e-mail: katarina.horvathova@culture.gov.sk

Ing. Branislav Gál
manažér ITMS a monitorovania
kl.: 806
e-mail: branislav.gal@culture.gov.sk

Mgr. Blanka Hošeková
manažérka pre metodiku
kl.: 812
e-mail: blanka.hosekova@culture.gov.sk

Ing. Lívia Bognárová
manažérka pre informovanie a komunikáciu
kl.: 825
e-mail: livia.bognarova@culture.gov.sk

Ing. Libuša Cifrová
koordinátorka auditov a certifikačných overení
kl.: 809
e-mail: libusa.cifrova@culture.gov.sk

JUDr. Ľubica Dilongová, PhD.
právnik
kl.: 813
e-mail: lubica.dilongova@culture.gov.sk

Ing. Jana Rajnohová
manažérka pre metodiku
kl.: 811
e-mail: jana.rajnohova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 17.10.2019 / SOIROPPO3
Linky