KONTAKTY

      

               

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je otvorená každý pracovný deň
v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od  12.30 - 15.00 hod.

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3:

Sekcia SO pre IROP PO3

Mgr. Tibor Bohó
generálny riaditeľ
tel.: +421 2 20 482 801
e-mail: tibor.boho@culture.gov.sk

Sekretariát

Martina Laššáková
asistentka
tel.: +421 2 20 482 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie

Ing. Libuša Cifrová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
tel.: +421 2 20 482 809
e-mail: libusa.cifrova@culture.gov.sk

Mgr. Michaela Baumerthová
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 831
e-mail: michaela.baumerthova@culture.gov.sk

Ing. Viera Bernátková
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 836
e-mail: viera.bernatkova@culture.gov.sk

Mgr. Marek Ďurech
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 800
e-mail: marek.durech@culture.gov.sk

Ing. Tomáš Farkas
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 821
e-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

Ing. Zuzana Földešová
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 803
e-mail: zuzana.foldesova@culture.gov.sk

Mgr. Juraj Hromka
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 826
e-mail: juraj.hromka@culture.gov.sk

Ing. Daniela Kmecová
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 834
e-mail: daniela.kmecova@culture.gov.sk

Mgr. Dominika Kunská 
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 835
e-mail: dominika.kunska@culture.gov.sk

Ing. Marta Lešková
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 837
e-mail: marta.leskova@culture.gov.sk

PaedDr. Miroslav Majtán
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 838
e-mail: miroslav.majtan@culture.gov.sk

Mgr. František Michvocík
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 830
e-mail: frantisek.michvocik@culture.gov.sk

Mgr. Lucia Rácová
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 819
e-mail: lucia.racova@culture.gov.sk

Mgr. Zuzana Sklenárová
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 807
e-mail: zuzana.sklenarova@culture.gov.sk

Ing. Mária Sojáková
projektová manažérka
tel.: +421 2 20 482 828
e-mail: maria.sojakova@culture.gov.sk

Mgr. Martin Tibenský
projektový manažér
tel.: +421 2 20 482 827
e-mail: martin.tibensky@culture.gov.sk

 

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

PhDr. Marián Kocan
vedúci oddelenia
tel.: +421 2 20 482 808
e-mail: marian.kocan@culture.gov.sk

Mgr. Matej Sudor
manažér kontroly verejného obstarávania
tel.: +421 2 20 482 814
e-mail: matej.sudor@culture.gov.sk

JUDr. Eva Škvareninová
manažérka kontroly verejného obstarávania
tel.: +421 2 20 482 815
e-mail: eva.skvareninova@culture.gov.sk

 

Odbor kontroly a metodiky

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
tel.: +421 2 20 482 xxx
e-mail: renata.pecova@culture.gov.sk

Ing. Lívia Bognárová
manažérka pre informovanie a komunikáciu
tel.: +421 2 20 482 825
e-mail: livia.bognarova@culture.gov.sk

Ing. Libuša Cifrová
koordinátorka auditov a certifikačných overení
tel.: +421 2 20 482 809
e-mail: libusa.cifrova@culture.gov.sk

JUDr. Ľubica Dilongová, PhD.
právnik
tel.: +421 2 20 482 813
e-mail: lubica.dilongova@culture.gov.sk

Ing. Branislav Gál
manažér ITMS a monitorovania
tel.: +421 2 20 482 806
e-mail: branislav.gal@culture.gov.sk

JUDr. Katarína Horváthová
manažérka pre nezrovnalosti
tel.: +421 2 20 482 804
e-mail: katarina.horvathova@culture.gov.sk

Mgr. Blanka Hošeková
manažérka pre metodiku
tel.: +421 2 20 482 812
e-mail: blanka.hosekova@culture.gov.sk

Ing. Jana Rajnohová
manažérka pre metodiku
tel.: +421 2 20 482 811
e-mail: jana.rajnohova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 01.07.2020 / SOIROPPO3
Linky