Európa pre občanov

Rozhodnutím č. 1904/2006/ES z 12.12.2006 Európsky parlament a Rada EÚ ustanovili nový komunitárny program s názvom Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva. Program bol ustanovený na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2013. Celkový rozpočet vyčlenený na program je 215 miliónov € na celé obdobie jeho trvania. Program podporuje celý rad aktivít na báze „aktívneho európskeho občianstva" a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie.

Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov od roku 2004 vstúpením do Európskej únie.
 

Ciele programu:

všeobecné:

 • poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa na budovaní vzájomne prepojenej Európy a rozvíjať občianstvo EÚ,
 • rozvíjať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre,
 • podporovať pocit zodpovednosti občanov za EÚ,
 • rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zvýšiť tým porozumenie medzi občanmi Európy a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

osobitné:

 • spájanie ľudí z miestnych komunít po celej Európe,
 • podporovanie činností, diskusií a úvah týkajúcich sa európskeho občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, histórie a kultúry v rámci organizácií občianskej spoločnosti,
 • približovanie Európy jej občanom prostredníctvom podporovania európskych hodnôt pri zachovaní pamiatok minulosti,
 • podporovanie interakcie medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, podpora vytvárania užších vzťahov medzi starými a novými členskými krajinami.

Priority programu:

Program Európa pre občanov zohľadňuje trvalé a ročné priority. Medzi trvalé priority patrí téma budúcnosť EÚ a téma jej základných hodnôt ako ľudské práva, tolerancia, solidarita, boj proti rasizmu a xenofóbii.
 

Štruktúra programu:

Na dosiahnutie svojich cieľov bude program využívať 4 základné akcie:

 • Akcia 1 - Aktívni občania pre Európu - vyčlenených 45% z celkového rozpočtu programu
 • Akcia 2 - Aktívna občianska spoločnosť v Európe - vyčlenených 31% z celkového rozpočtu programu
 • Akcia 3 - Spoločne pre Európu - vyčlenených 10% z celkového rozpočtu programu
 • Akcia 4 - Aktívna európska pamiatka - vyčlenených 4% z celkového rozpočtu programu
   

Partnerské krajiny:

Chorvátsko je participujúcou krajinou od 5.novembra 2007.
Partnermi v rámci projektu musia byť organizácie s registrovaným sídlom v jednej z nasledujúcich krajín zúčastňujúcich sa na programe:

 • členské štáty Európskej Únie (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, od 1.1.2007 Bulharsko a Rumunsko)
 • 3 krajiny EHP/ EFTA: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko;
 • kandidátske krajiny (Turecko, Chorvátsko, Macedónsko) a krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko vrátane Kosova- na základe rezolúcie 1244 Bezpečnostného výboru Spojených národov) v závislosti od nadobudnutia právoplatnosti príslušného Memoranda o porozumení, ktoré upravuje ich účasť v komunitárnych programoch.
   

Oprávnené organizácie/subjekty/typy príjemcov grantu:

V programe sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ktoré podporujú aktívne európske občianstvo, najmä:

 • miestne orgány a organizácie,
 • organizácie pre výskum európskej verejnej mienky (think- tanky),
 • občianske skupiny,
 • organizácie občianskej spoločnosti,
 • mimovládne organizácie,
 • odborové zväzy,
 • vzdelávacie inštitúcie,
 • organizácie aktívne v oblasti dobrovoľníckej práce,
 • organizácie aktívne v oblasti amatérskeho športu a pod.

Každý žiadateľ musí byť finančne a organizačne spôsobilý na realizáciu a ukončenie predkladaného projektu. Oprávnenosť žiadateľských organizácií je presne špecifikovaná pre každú akciu programu.
 

Riadenie programu:

Za komplexnú realizáciu a riadenie programu je zodpovedná Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (DG EAC). Realizáciou väčšiny akcií programu a riadením cyklu projektov je poverená Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA).


OTVORENIE EURÓPSKEHO KONTAKTNÉHO BODU

V súlade s programovým vyhlásením vlády Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zriadilo od januára 2011 kanceláriu Európskeho kontaktného bodu ako súčasť Divadelného ústavu v Bratislave. Jeho primárnou úlohou je propagácia grantového programu Európa pre občanov a pomoc žiadateľom o grant pri príprave medzinárodných projektov občianskych aktivít.

Európsky kontaktný bod je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 23 štátoch Európskej únie.

Jeho úlohou je:

 • propagácia programu Európa pre občanov na Slovensku,
 • konzultácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov,
 • pomoc pri príprave žiadostí o grantovú podporu z programu Európa pre občanov,
 • pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete európskych kontaktných bodov v krajinách participujúcich na programe Európa pre občanov,
 • organizácia informačných podujatí v regiónoch Slovenska.

Úlohou Európskeho kontaktného bodu nie je vypracovávanie projektov pre žiadateľov. Proces selekcie a evaluácie jednotlivých projektov má na starosti bruselská Výkonná agentúra.
 

Kontakt:

Európsky kontaktný bod

Mirka Ľachká
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava 1

Tel.: +421 2 204 879 00
Mobil: +421 915 891 342
E-mail: mirka.lachka@europapreobcanov.sk
Web: www.europapreobcanov.sk

Posledná aktualizácia: 03.01.2012 / TEMPEST test
Linky