Osobitný príspevok

Inštitút osobitného príspevku pre spevákov, hráčov na dychovom nástroji a tanečných umelcov, ktorí vykonávali profesiu v inštitúciách zriadených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, príp. zriadených podľa osobitného zákona, zaviedla novela zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2010.

S účinnosťou od 1. júla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.103/2014"), ktorý Národná rada SR schválila dňa 25. marca 2014. Zákon č. 103/2014 nanovo upravil podmienky priznania osobitného príspevku; divadelní alebo hudobní umelci musia pre získanie osobitného príspevku odpracovať namiesto doterajších 30 rokov  len 25 rokov. V prípade tanečných umelcov zostáva v platnosti podmienka odpracovania 22 rokov.

Zákon č. 103/2014 rozšíril počet inštitúcií, z ktorých uvedený okruh zamestnancov môže o príspevok žiadať; zadefinované je to v § 12 ods. 2 písm. a) „oprávnená osoba bola zamestnancom štátneho divadla, štátnej hudobnej inštitúcie, divadla v pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobnej inštitúcie samosprávneho kraja alebo právnickej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov" (Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Divadlo Romathan v Košiciach, Poddukelský umelecký ľudový súbor v Prešove, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Orchester ľudových nástrojov). Oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 103/2014 si môže uplatniť nárok na osobitný príspevok na ministerstve kultúry do jedného roka od skončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa uvedeného v § 12 ods. 2 písm. a) zákona 103/2014, inak nárok zaniká.

Ak štátne divadlo alebo štátna hudobná inštitúcia zanikli do 30. júna 2014 (ako napr. Vojenský umelecký súbor) alebo ide o právnickú osobu podľa osobitného predpisu § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, lehota jedného roka  plynie osobám, ktoré boli zamestnancami týchto právnických osôb, a ktoré by inak v období od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2014 splnili podmienky na osobitný príspevok od 01. 07. 2014, čiže si žiadosť o priznanie osobitného príspevku môžu podať ministerstvu kultúry do 30. 06. 2015.  

Zákon č. 103/2014 v § 14 upravuje konanie o priznaní osobitného príspevku.

 

Dokumenty k osobitnému príspevku:

1.  Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tlačivá pri prvotnom žiadaní o osobitný príspevok:

1.      Žiadosť o osobitný príspevok (rtf, 114 kB), vo formáte pdf (242 kB), vo formate odt (14 kB)
2.      Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní (rtf, 86 kB), vo formáte pdf (175 kB),
vo formáte odt (10 kB)

3.      Výpoveď svedka (rtf, 74 kB), vo formáte pdf (178 kB), vo formáte odt (9 kB)

Po priznaní osobitného príspevku treba každoročne k 31. 12. predkladať Ministerstvu kultúry SR tlačivo:

1.     Čestné vyhlásenie (rtf, 104 kB), vo formáte pdf (182 kB), vo formáte odt (13 kB)

Prípadné otázky je možné zaslať na adresu: osobitnyprispevok@culture.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Potúčková, č. telefónu 02/20 482 282

 

Aktualizované 12.08.2014 / kancelária vedúcej služobného úradu

Posledná aktualizácia: 11.08.2014 / OI
Linky

opis