Výtvarný život na Slovensku

Výtvarné tradície Slovenska siahajúce hlboko do minulosti zaznamenali výrazný rozkvet v sugestívnom, no zároveň hlboko ľudskom prejave gotiky, v okázalej nádhere a pátose baroka, v prebúdzajúcom sa národnom povedomí 19. storočia sprevádzanom záujmom o klasicizmus, romantizmus, historizmus i realizmus. Medzivojnové obdobie minulého storočia a neskôr obdobie konca 60. rokov znamenali pre výtvarné umenie výrazný posun a položili základy súčasného výtvarného prejavu. Odstránenie duchovných bariér a otvorenie hraníc s Európou a svetom prinieslo slovenskému výtvarnému umeniu nielen možnosť prijímať cenné podnety zvonka, ale aj predstaviť zahraničiu hodnoty našej výtvarnej kultúry. Výtvarné dianie na Slovensku je neobyčajne pestré, prelína sa v ňom úsilie niekoľkých generačných vrstiev a množstvo názorových orientácii, siahajúcich od klasických tendencií, nadväzujúcich na avantgardu konca 60. rokov, až po intermediálne disciplíny a postupy, využívajúce možnosti počítačovej techniky a videa.

Súčasné slovenské výtvarné umenie prezentujú stovky autorov, zväčša absolventov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení a Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výtvarné dianie na Slovensku organizujú rôzne umelecké a profesijné organizácie, záujmové združenia, nadácie, štátne galérie, galérie regionálneho charakteru i súkromné galérie. Významný podiel na prezentácii výtvarného umenia má Slovenská národná galéria (SNG), Danubiana - Meulensteen Art Museum v Bratislave - Čunove, Galéria mesta Bratislavy, Východoslovenská galéria v Košiciach, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Nitrianska galéria v Nitre, Považská galéria umenia v Žiline, Šarišská galéria v Prešove, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tatranská galéria v Poprade,  Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Turčianska galéria v Martine, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a ďalšie regionálne i mestské galérie. Niektoré z galérií sa postupne vyprofilovali – priestor na experimentálnu tvorbu a prezentáciu poskytuje napríklad At Home Gallery (synagóga Šamorín) a Tranzit, mladé umenie prezentuje Galéria Medium pri Vysokej škole výtvarných umení, úžitkové umenie K Gallery v Bratislave. Od septembra 2014 je v centre Bratislavy zriadená nezbierkotvorná galéria Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení. Organizačne bola oddelením Národného osvetového centra, od 1. júla 2016 prešla pod Slovenskú národnú galériu.

Fotografické dianie na Slovensku je prezentované prostredníctvom aktivít väčších či menších záujmových združení. Medzi nimi dominuje už niekoľko rokov občianske združenie FOTOFO, ktoré organizuje od roku  1991 pravidelne v novembri medzinárodný festival Mesiac fotografie, s  desiatkami výstav a konferencií. Dominantné postavenie patrí Stredoeurópskemu domu fotografie v Bratislave, ktorého dlhodobým cieľom je vytváranie priestoru na medzinárodnú spoluprácu a vybudovanie Múzea slovenskej fotografie. Inštitúcia sa preto v súčasnosti venuje organizovaniu výstav, edukačnej, publikačnej a zbierkotvornej činnosti a zároveň má informačný a dokumentačný charakter.

Dizajn. Starostlivosť o ochranu kultúrneho dedičstva v oblasti dizajnu a príležitostnú propagáciu dizajnu výstavami kontinuálne zabezpečovali a stále zabezpečujú dve zbierkotvorné štátne inštitúcie etablované pred rokom 1989 – Slovenská národná galéria (zbierka úžitkového umenia) a Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM, oddelenie priemyselného dizajnu). V roku 1991 bolo podľa vzoru podobných inštitúcií v rozvinutých krajinách EÚ Ministerstvom kultúry SR založené Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré plní predovšetkým úlohu dokumentačného, informačného, propagačného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho súčasťou je Slovenské múzeum dizajnu (SMD, zaregistrované 18. 8. 2014 pod č. RM 105/2014). SCD je tiež hlavným organizátorom celoštátnej súťaže Národná cena za dizajn, vydavateľom časopisu Designum, prevádzkovateľom Galérie Satelit a Galérie v podkroví SMD v bratislavských bývalých Hurbanových kasárňach: Je zástupcom Slovenskej republiky v najvýznamnejších medzinárodných organizáciách (napr. BEDA, ICOGRADA). Popri SCD, SNG a STM  sa komorným výstavným aktivitám zameraným na dizajn venuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Design štúdio ÚĽUV aj viaceré malé komorné a regionálne galérie.

Architektúra je jedným z najdôležitejších prvkov nášho hmotného kultúrneho dedičstva. Ako súčasť architektúry strednej Európy má dlhodobú tradíciu a kvalitu, ktorej však v minulosti ublížili niektoré stavebné činy. Systematický základný výskum v oblasti architektúry na Slovensku vykonáva Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, ako aj všetky architektonické vysoké školy a fakulty. Z inštitucionálneho hľadiska architektúra nie je zásadným spôsobom spravovaná, pretože jej realizácia a existencia sa zabezpečuje v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Na jej kultúrnu úroveň však vplývajú dve významné profesijné zoskupenia – Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS). Nevyhnutným momentom zvyšovania kvality architektonických diel je ich oceňovanie prostredníctvom národných súťaží.

Teória a kritika umenia. Najstaršou inštitúciou, ktorá sa špecializuje na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku, je Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Aktuálnym otázkam teórie a kritiky moderného a súčasného umeniasa venuje od roku 1994 slovenská sekcia AICA, ktorá je súčasťou Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (Association internationale des critiques d´art) so sídlom v Paríži. Jej činnosť je zameraná na podporu kritického myslenia v oblasti aktuálneho vizuálneho umenia doma i v medzinárodnom kontexte.

Periodická a neperiodická literatúra predstavuje v štruktúre výtvarnej kultúry nezastupiteľné miesto. Najstarším výtvarným časopisom na Slovensku bol od roku 1956 Výtvarný život, ktorý však v roku 1995 zanikol. V súčasnosti na Slovensku vychádza niekoľko odborných periodík. Výtvarné umenie mapuje FLASH ART a Profil, fotografiu IMAGO, dizajn Designum a RUD, architektúru ARCH a Projekt. Publikácie o výtvarnom umení – katalógy, monografie, encyklopedické diela vznikajú z iniciatívy štátnych i súkromných vydavateľstiev, občianskych združení a jednotlivcov.

Posledná aktualizácia: 23.08.2017 / SUŠJ
autor: Katarína Gáliková
Linky