"; Ministerstvo kultúry SR - Rada vlády SR pre kultúru
 

Rada vlády SR pre kultúru 

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru (ďalej len „rada“)   zriadila vláda SR  s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce na základe programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 svojím uznesením č. 456/2012 dňa  12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok  súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Citovaným uznesením vlády bol schválený štatút rady, ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady.

Posledná aktualizácia: 05.04.2018 / Referát styku s médiami
Linky