Divadelný ústav

Divadelný ústav bol založený v roku 1961. Od svojho vzniku plní úlohy výskumného, dokumentačného, informačného, propagačného, študijného, konzultačného a analytického strediska divadelnej kultúry. Základným poslaním Divadelného ústavu je cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať, sprístupňovať a propagovať hmotné dokumenty divadelnej tvorby. V Divadelnom ústave sa nachádza bohatá divadelná dokumentácia mapujúca slovenské divadlo od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku v roku 1920. Súčasťou je aj bohatá knižnica, videodokumentácia. Divadelný ústav vydáva aj odbornú pôvodnú a prekladovú divadelnú literatúru. Súčasťou inštitúcie je Archív Divadelného ústavu, ktorý je začlenený do siete špecializovaných verejných archívov pod štátnym odborným dozorom Ministerstva vnútra SR, Múzeum Divadelného ústavu a akreditované pracovisko Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre výskum a vývoj. Od marca 2007 vydáva mesačník o divadelnom dianí a umení na Slovensku kød – konkrétne o divadle, obsahujúci recenzie aktuálnych divadelných inscenácií slovenských divadiel, rozhovory o divadle, portréty slovenských tvorcov, profily a programy slovenských divadiel, informácie o divadelných festivaloch, knihy o divadle, nové divadelné hry a preklady.

Linky