Právne predpisy v oblasti knižničného systému

  • Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach (pdf, 322 kB) a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2018.
  • Zákon 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 

Aktualizované 1. 3. 2016 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky