Informácia k zákonu o e-governmente

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na základe žiadostí zo strany cirkví a náboženských spoločností uvádza nasledovné:

 

Povinnosť komunikovať elektronicky:

Cirkvi a cirkevné organizácie, keďže nie sú orgánmi verejnej moci, nemajú legislatívnu povinnosť komunikovať elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon o e-Governmente. Majú ale takúto možnosť – nie povinnosť, ako iné právnické osoby. Novela tohto zákona posunula termín v § 60b ods. 3 na 1. februára 2019, kedy bude aj im automaticky aktivovaná elektronická schránka. Do uvedeného termínu si môžu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. Právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri majú povinne aktivované elektronické schránky od 1. júla 2017. Upozorňujeme, že základnou nevyhnutnosťou, aby osoby predstavujúce štatutárne orgány právnických osôb mohli preukazovať svoju totožnosť v elektronickom prostredí a mohli využívať elektronické služby verejnej správy, musia mať vybavené občianske preukazy s čipom. Pozor: Informácia o posune predmetného termínu až na 1. jún 2020

 

Register právnických osôb a potvrdenie o IČO:

Podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť do dvoch rokov od účinnosti zákona, t.j. do 1. novembra 2017, v registri právnických osôb (RPO) zapísané všetky právnické osoby, teda aj všetky právnické osoby cirkví a náboženských spoločností evidované Ministerstvom kultúry SR. V súčasnosti je Ministerstvo kultúry SR v štádiu validácie údajov medzi údajmi zo svojej evidencie a údajmi zo štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR.

Podľa tohto zákona však už v súčasnosti platí napr., že Štatistický úrad SR už nevydáva rozhodnutia o pridelení IČO, ale toto oznamuje cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vo svojich potvrdeniach o evidencii. Údaje o niektorých organizáciách je možné nájsť už i v Registri právnických osôb (RPO) cez portál slovensko.sk alebo priamo na rpo.statistics.sk. 

 

Výpis z registra trestov:

Ministerstvo kultúry SR okrem toho, že podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov vedie evidenciu všetkých právnických osôb podľa tohto zákona, vrátane tých, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii, má po jeho novele z 1. júla 2016 registrovať tiež nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov. Výpis z registra trestov právnickej osoby však vydáva Generálna prokuratúra SR na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby. Žiadosť o výpisje možné podať na podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR, Kvetná 13, Bratislava, alebo na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty.

Linky