Návrh záverečného účtu za rok 2011             
             
Obal (pdf, 20 kB)           
             
Obsah (pdf, 26 kB)               
             
Materiál (pdf, 1 MB)  (správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly)             
             
Tabuľka č. 1 (pdf, 24 kB) – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011             
             
Tabuľka č. 2 (pdf, 21 kB) – Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011             
             
Tabuľka č. 3 (pdf, 22 kB) – Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011             
             
Tabuľka č. 4 (pdf, 42 kB) – Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2011             
             
Tabuľka č. 5 (pdf, 42 kB) - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011             
             
Tabuľka č. 6 (pdf, 21 kB) – Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej  klasifikácie za rok 2011             
             
Tabuľka č. 7 (pdf, 23 kB) – Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011             
             
Tabuľka č. 8 (pdf, 23 kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011             
             
Tabuľka č. 9 (pdf, 22 kB) – Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011             
             
Tabuľka č.10 (pdf, 23 kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011             
             
             
             
Príloha č. 1 (pdf, 479 kB) – Organizačná schéma právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva             
             
Príloha č. 2 (pdf, 30 kB) – Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR k 31. decembru 2011             
             
Príloha č. 3 (pdf, 4 MB) – Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2011             
             
Príloha č. 4 (pdf, 87 kB) – Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2011 (vyslania realizované aparátom ministerstva kultúry)              
             
Príloha č. 4a (pdf, 31 kB) – Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2011             
             
Príloha č. 4b (pdf, 21 kB) – Zahraničné pracovné cesty príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2011             
             
Príloha č. 5 (pdf, 35 kB)  – Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2011             
             
             
             
Výdavky Grantového systému MK SR             
             
Príloha č. 6 (pdf, 110 kB) – Umenie             
             
Príloha č. 7 (pdf, 68 kB) – Obnovme si svoj dom             
             
Príloha č. 8 (pdf, 54 kB) – Pro Slovakia             
             
Príloha č. 9 (pdf, 60 kB) – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí             
             
Príloha č. 10 (pdf, 35 kB) - Kultúra znevýhodnených skupín             
             
Príloha č. 11 (pdf, 74 kB) - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť             
             
Príloha č. 12 (pdf, 69 kB) - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií             
             
Príloha č. 13 (pdf, 18 kB) - Mimoriadne kultúrne aktivity/Národný cintorín v Martine             
             
Príloha č. 14 (pdf, 38 kB) - Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice             
 

Linky