Návrh záverečného účtu za rok 2014

 

Obal (pdf, 23 kB)

Obsah (pdf, 43 kB)

Materiál (pdf, 1 MB) –  správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

 

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
Tabuľka 1 (pdf, 26 kB)       

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
Tabuľka 2 (pdf, 23 kB)       

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2014
Tabuľka 3 (pdf, 21 kB)       

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014
Tabuľka 4 (pdf, 29 kB)      

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014  
Tabuľka 5 (pdf, 22 kB)                          

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2014
Tabuľka 6 (pdf, 23 kB)                                             

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1 (pdf, 80 kB)                              

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2014                 
Príloha 2 (pdf, 141 kB)                               

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2014
Príloha 3 (pdf, 2 MB)        

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu
pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2014                                       
Príloha 4 (pdf, 38 kB)         

                       

Výdavky Grantového systému MK SR

Podprogram 08S 0201 Umenie
Príloha 5 (pdf, 124 kB)         

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 6 (pdf, 106 kB)         

Podprogram 08S 0206 Pro Slovakia
Príloha 7 (pdf, 51 kB)        

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 8 (pdf, 87 kB)         

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 9 (pdf, 41 kB)         

Podprogram 08S 020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                       
Príloha 10 (pdf, 103 kB)                         

Podprogram 08S 020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Príloha 11 (pdf, 83 kB)       

Podprogram 08S 020E Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Príloha 12 (pdf, 26 kB)       

 

Publikované 3. 6. 2015 / sekcia ekonomiky

 

 

           

           

 

 

 

           

Linky